Op Webkruidenier.nl kunt u eenvoudig met Ideal betalen.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Webkruidenier.nl en een consument waarop Webkruidenier.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Webkruidenier.nl, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Informatie

Alle informatie op de website van Webkruidenier.nl is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Webkruidenier.nl is hiervoor niet aansprakelijk. Webkruidenier.nl is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

De afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, kleuren van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Deze afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen ontbinding en/of vernietiging van de Overeenkomst.

 

3. Prijzen en betalingen

Alle prijzen op de website van Webkruidenier.nl zijn in euro’s. Consumenten kunnen op meerdere manieren aan Webkruidenier.nl betalen. Op de website staan de betaalmogelijkheden omschreven. Bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Webkruidenier.nl is ontvangen.

 

4. Bezorging

De bezorgtermijn is indicatief en is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

De bestelling wordt normaliter binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL of GLS ter bezorging aangeboden. PostNL of GLS bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij 'niet thuis' ontvangt de geadresseerde een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door PostNL of GLS kan Webkruidenier.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Webkruidenier.nl is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

6. Retourzendingen

Indien de consument een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan Webkruidenier.nl te retourneren. 

Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Webkruidenier.nl en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Webkruidenier.nl nauwkeurig zijn opgevolgd.

Het recht op retourzending vervalt wanneer de producten gebruikt zijn of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Bij retourzendingen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Webkruidenier.nl restitueert voorts in geen geval de verzend / verpakkingskosten aan de consument. Te weten € 6,50 per zending.

Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Webkruidenier.nl binnen 14 dagen het betaalde aankoop bedrag minus de € 6,50 verzend / verpakkingskosten terug.

Betreft het een retourzending in verband met een fabricagefout dan wordt het bedrag uiteraard niet verminderd met de verzend / verpakkingskosten.

Bij annulering van een bestelling nog voordat de goederen zijn verstuurd wordt € 6,50 in rekening gebracht. Tenzij de annulering het gevolg is van een te late levering van Webkruidenier.nl.

 

7. Vragen / klachten

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan verzoeken wij u om ons hierover per e-mail te berichten. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen bericht.

 

8. Bescherming van persoonsgegevens

Webkruidenier.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Webkruidenier.nl zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren.

 

9. Aansprakelijkheid

Webkruidenier.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en bij levering vrij zijn van gebreken.

Indien de door Webkruidenier.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de consument beperkt tot het geen bij "Retourzendingen" is geregeld. De aansprakelijkheid betreffende de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant.

Webkruidenier.nl sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen zoveel mogelijk uit en beperkt deze in elk geval tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Bovendien is Webkruidenier.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet dan wel oneigenlijk gebruik van het product door de consument.

 

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webkruidenier.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Webkruidenier.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

11. Auteursrecht

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Webkruidenier.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Webkruidenier.nl noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

12. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13. Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.